Lapset

Kuuden lapsen äitinä lapset ja lapsiperheiden asiat on minulle tärkeitä päätöksen teossa. Kaupunki järjestää paljon palveluita lapsille, osan lain määräämänä, osan vapaaehtoisena ennaltaehkäisevänä palveluna.

Ensi kosketus näihin palveluihin on monelle neuvolapalvelut. Neuvolassa pyritään antamaan tukea ja ohjausta hyvään vanhemmuuteen sekä tukea muuttuvassa elämän tilanteessa. Neuvoloilla on tärkeä rooli monen lapsiperheen perustalle. Neuvoloissa tulee olla aikaa ja osaamista kohdata mahdollisia haastavia elämän tilanteita. Monesti tukipalveluihin ainut linkki lapsiperheellä on neuvolan täti.

Suurin osa lapsista siirtyy jossakin vaiheessa päivähoitoon. On hyvä, että on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidolle. Olemmehan me perheet erilaisia ja arvostamme erilaisia asioista. Kunnalliset päivähoitopalvelut tulee Porvoon kaupungissa järjestää niin, että lapsilla on riittävä määrä ammattitaitoisia aikuisia läsnä. Palvelut tulee järjestää tiloissa, jotka ovat turvalliset sekä terveelliset. Myös vuorohoitopaikkoja tulee olla riittävästi tarjolla mahdollistamaan vanhempien työllistyminen. Lain mukaan kunnan tulee järjestää lapsen hoito 14 vrk kuluessa vanhemman työllistymisestä tai opiskelujen johdosta. (Varhaiskasvatuslaki 17§ 2 momentti). Tämän edelletyksen täyttäminen voi toisinaan olla kunnassa haastavaa, joten on hyvä, että kunnassa on tarjolla myös vaihtoehtoisia palveluita mm. yksityisiä palveluita täydentämään kunnan palveluita.

Lapsen siirtyessä opintielle, astuu hän täysin uuteen maailmaan, jossa tarvitaan useita taitoja. Toisilla lapsilla nämä taidot ovat kehittyneet, mutta kaikki eivät välttämättä ole saavuttaneet kaikki koululaiseksi vaadittuja taitoja. Nämä lapset tarvitsevat opintiellä tukea. Monesti tuen saaminen lapselle vaatii vanhempien aktiivisuutta ja osaamista pyytää tukipalveluja. Oppilaalla on oikeuksia tukeen, mutta myös oikeus ennaltaehkäisevään tukeen. Haluan olla mukana mahdollistamassa, että Porvoon kaupungissa jokaisella oppilaalla on mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen ja riittävään tukeen suorittaessaan oppivelvollisuutta. Lisäksi Porvoon kaupungissa tulee jokaisessa koulussa sitoutua siihen, ettei ketään kiusata.

Kaupungin valtuustossa määritellään resurssit, joiden puitteissa palvelut tuotetaan sekä ohjataan päätöksen teolla virkamiehiä toteuttamaan valtuutettujen yhdessä sopimia tavoitteita. Omalla toiminnallani pyrin edistämään tavoitteiden saavuttamista, sillä jokainen lapsi ja nuori on tärkeä sekä arvokas tulevaisuuden aikuinen. He tulevat pitämään meistä huolta tulevaisuudessa.

Tehdään yhdessä Porvoosta paremman arjen kotikaupunki, etenkin lapsille ja nuorille!

Ole yhteydessä, kerro kuinka yhdessä voisimme tehdä Porvoosta paremman arjen kotikaupungin riikka@riikkalintukangas.fi